logo

CaixaForum Macaya

Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

CaixaForum Macaya, Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

facebook twitter vimeo instagram

PROJECTE

L’Escola Europea d’Humanitats és un espai de divulgació, de formació i de debat cultural, amb quatre nivells d’activitat principals:
Cursos d’humanitats   que tenen com a objectiu oferir un espai complementari a l’especialització universitària.
Seminaris d’especialistes sobre aspectes concrets de la cultura humanística europea vinculats a l’actualitat i des d’una perspectiva que complementi el debat polític i periodístic.
Conferències i debats públics de  professors i investigadors de l ‘escena nacional i internacional.

 

 

La idea: Europa com a espai cultural. Entre els dèficits de la construcció europea hi ha el retard en la interrelació cultural. El pes de les cultures nacionals continua sent molt gran; els protocols de comunicació entre europeus semblen encara poc afinats per poder parlar d’una cultura compartida. Els debats culturals continuen sent molt endogàmics, molt autoreferencials. I en els darrers temps, més que emergir un espai cultural europeu compartit, ha continuat creixent la penetració del soft power americà. L’afermament  d’uns llaços culturals europeus —encara que siguin febles, de l’ordre de les actituds, del tipus de relació amb el pensament i amb la creació— és molt important per poder continuar avançant en la configuració d’un vertader demos europeu. És a dir, l’Europa política no serà versemblant sense un espai pluricultural europeu que posi en contacte la diversitat cultural del continent.

Europa és una terra gastada i carregada d’història. Tanmateix, s’hi han configurat algunes categories i conceptes culturals que han resultat determinants per a la seva evolució i per a la seva aportació a la construcció simbòlica i institucional, més enllà d’Europa. Reconstruir els eixos fonamentals d’aquest patrimoni podria servir per pensar les bases d’una cultura compartida. I al mateix temps per relativitzar els mites eurocèntrics. Una major mobilitat de les idees pot fer avançar culturalment Europa. No es tracta de buscar una identitat europea, es tracta de crear espais d’interrelació real.
L’Escola Europea d’Humanitats vol ser una contribució a superar aquests dèficits. I Barcelona, ciutat oberta, impregnada d’influències culturals tant del sud com del nord, amb una llarga tradició europeista, és un lloc natural per a una iniciativa d’aquest tipus.

 La institució:  L’Escola Europea d’Humanitats adopta l’espai cultural europeu com a marc propi, amb la idea de configurar una mirada europea sobre les coses i crear les condicions per a una transversalitat cultural europea més gran. En un món en procés accelerat de canvi, les humanitats són més necessàries que mai com a punt de referència per avaluar-ne les transformacions. Europa i les humanitats, com a elements articuladors d’una escola dirigida a la ciutadania i promotora de ciutadania.

Europa com a perspectiva, Europa com a territori referencial, l’imaginari cultural europeu com a objecte del treball. Les humanitats (l’economia inclosa) com aquelles disciplines científiques, culturals i artístiques que tenen l’experiència humana com a objecte central del seu treball.
Una escola oberta a la ciutadania. La cultura és un bé de primera necessitat. No és garantia de res; en nom de la cultura es pot fer el millor i el pitjor, el vel que separa cultura i barbàrie és molt fi. Però la cultura millora les capacitats de les persones per realitzar els seus projectes personals i col·lectius. L’objectiu ha de ser, amb la complicitat del món universitari, arribar a un públic més ampli que l’estrictament acadèmic.

Palau Macaya, seu de l'Escola Europea d'Humanitats

The Project

L’Escola Europea d’Humanitats is a space for cultural dissemination, teaching and debate, in the form of four different kinds of activities:

General courses on the humanities directed to a non-specialised audience, with the objective of offering a complementary space to university education.

Expert seminars on concrete aspects of European humanist culture, linked to the present and from a perspective that complements the political and journalistic debate.

Public conferences and debates by both national and international cultural professors and researchers.

Creation of a reference web site to disseminate the materials created by L’Escola and to create a community around it.
The idea behind it is Europe as a cultural space. Among the shortfalls of the construction of Europe, we find a delay in cultural inter-relation. The weight of national cultures is still very heavy; the communication protocols between Europeans seem too rough yet to talk about a shared culture. Cultural debates are still endogamous and self-referential. And in later years, instead of a shared European cultural space, what we have experienced is an on-going penetration of American soft power. The reaffirmation of cultural European bonds—no matter how weak, regarding attitudes, and in relation to thought and creation—is very important to be able to continue progressing in the configuration of a true European demos. That is to say, political Europe will not be likely without a European multicultural space to connect the continent's cultural diversity.

Europe is an exhausted land, laded with history. Nevertheless, the continent has been the place of birth of some cultural concepts and categories that have been decisive for its evolution and its contribution to symbolic and institutional construction, beyond Europe itself. Reconstructing the fundamental core ideas of this patrimony might be useful to think the basis of a shared culture, and, at the same time, to relativize Eurocentric myths. A greater mobility of ideas might help Europe to progress culturally. It is not about finding a shared European identity, but about creating spaces for real inter-relation.

L’Escola Europea d’Humanitats wants to help overcome these shortfalls. And Barcelona, an open city, influenced by cultural ideas from both north and south, with a long pro-European tradition, is the natural place for this kind of initiative.

The institution L’Escola Europea d’Humanitats adopts the European cultural space as its own framework, with the idea of establishing a European outlook on things and creating the conditions for greater European cultural transversality. In a world undergoing an accelerated process of change, the humanities are more necessary than ever as a point of reference to evaluate these transformations; Europe and the humanities as articulating elements of a school aimed at citizens and promoting citizenship.

Europe as a perspective, Europe as a referential territory, and European cultural imaginary as the object of study: Humanities (including economy) as those scientific, cultural and artistic disciplines that have human experience as the central object of study.

A school open to citizens: culture is a basic necessity. It doesn't guarantee anything: in the name of culture, both the best and the worst can be done, the veil separating culture and brutality is very thin. But culture improves the capacity of people to undertake their personal and collective projects. The goal has to be, with the complicity of the university world, reaching a wider audience than the strictly academic one.